Spelvoorwaarden

De volgende algemene spelvoorwaarden (hierna: “spelvoorwaarden”) zijn conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing op de promotionele kansspelen (hierna: “winactie”) die worden georganiseerd door The Christmas Shop.

 1. Door deelname aan een van de winacties (spelen) van The Christmas Shop ga je als deelnemer akkoord met de onderstaande spelvoorwaarden en de eventuele (overige) op de betreffende actie van toepassing zijnde specifieke voorwaarden.
 2. The Christmas Shop kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de spelvoorwaarden of het spel vroegtijdig beëindigen. Van wijziging of beëindiging zal melding worden gemaakt op www.thechristmasshop.nl.
 3. Deelnemers aan de winacties moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben.
 4. Uitgesloten van deelname aan de winacties van The Christmas Shop zijn leveranciers en andere partners van The Christmas Shop.
 5. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. The Christmas Shop streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijzen zijn uniek en staan op naam van de prijswinnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Voor prijzen met een geldwaarde van meer dan € 454,- houdt The Christmas Shop kansspelbelasting in.
 7. Als de prijs bestaat uit een tegoedbon zal deze binnen een jaar na afgifte of datering verzilverd moeten worden.
 8. Als een tegoedbon door een relatie ter beschikking is gesteld kan The Christmas Shop niet aansprakelijk gehouden worden voor de onmogelijkheid om de tegoedbon te verzilveren bij de sponsor om redenen van faillissement of andere redenen door overmacht.
 9. Op verzoek dient de prijswinnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken.
 10. The Christmas Shop kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door The Christmas Shop of door een relatie. The Christmas Shop kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen of enige schade die daaruit voortvloeit.
 11. The Christmas Shop is niet aansprakelijk voor gebreken van post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 12. Als de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort nodig is, moet de prijswinnaar voor de toekenning van de prijs in het bezit te zijn van een geldig paspoort, als dat niet het geval is, zal de prijs komen te vervallen.
 13. Het gebruik van prijzen kan afhankelijk zijn van een of meerdere abonnementen. Dergelijke abonnementen zullen, tenzij specifiek anders vermeld, geen onderdeel van de prijs uitmaken.
 14. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (films, kerstmarkten etc.) kan The Christmas Shop niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van compensatie als het evenement afgelast wordt.
 15. The Christmas Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan een winactie, het gebruik van de website, of het downloaden van componenten die betrekking hebben op een winactie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan een winactie of de aanwijzing van de prijswinnaar.
 16. Prijzen worden alleen verstuurd naar woonadressen in Nederland of België. Indien de prijswinnaar geen verzendadres in Nederland of België kan opgeven, vervalt zijn recht op de prijs.
 17. Als het adres of andere persoonlijke gegevens van de prijswinnaar benodigd is om de prijs toe te sturen, moet de prijswinnaar deze binnen 2 weken aan The Christmas Shop doen toekomen, anders vervalt het recht op de prijs.